Home

Veelgestelde vragen over de subsidieregeling armoede- en schuldenproblematiek

11-01-2017

Op 1 februari 2017 opent het vierde tijdvak van de subsidieregeling armoede en schulden. Naar aanleiding hiervan heeft het ministerie van SZW veel vragen ontvangen. In dit artikel leest u de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Hoe kan ik mijn aanvraag indienen?

Als u een mail stuurt naar sub.reg.armoedeschulden@minszw.nl, krijgt u een aanvraagformulier van ons. Waar kan ik de volledige tekst van de subsidieregeling lezen? Deze is te vinden op deze website van de overheid.

Wat is er veranderd ten opzichte van de subsidieregeling 2014 en 2015?

Het vierde tijdvak (2017) van de regeling is net als het derde tijdvak (2016) bedoeld voor projecten die zich richten op de volgende kwetsbare doelgroepen:

  • Kinderen in huishoudens met een laag besteedbaar inkomen; 
  • Jongeren met een (risico op) schulden; 
  • Alleenstaande oudergezinnen; 
  • Huishoudens met een langdurig laag inkomen; 
  • Niet-westerse huishoudens; 
  • Andere naar het oordeel van de minister kwetsbare groepen. 

Daarnaast is de vereiste cofinanciering van ingediende projecten net als in het derde tijdvak 25%. Projecten dragen dus zelf voor 25% bij aan de kosten van het project. Voor de toelichting op de wijziging van de subsidieregeling verwijs ik u naar deze website van de overheid.

Hoe wordt bepaald wat een ‘andere naar het oordeel van de minister kwetsbare groep’ is?

De aanvrager moet uitvoering onderbouwen waarom de gekozen doelgroep ten opzichte van andere doelgroepen extra kwetsbaar zijn. Bij de beoordeling of een groep als kwetsbaar kan worden aangemerkt zal worden betrokken of een groep als risicogroep wordt aangemerkt in de relevante publicaties van het CBS en het SCP over armoede.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor het vierde tijdvak?

U kunt een aanvraag indienen van 1 februari 2017, 9:00 uur tot en met 28 februari 2017, 17:00 uur.

Kan ik mijn aanvraag voor het vierde tijdvak voor 1 februari 2017 voorleggen aan SZW?

Voor 1 februari worden er geen aanvragen beoordeeld. Voor die tijd zult u dan ook geen inhoudelijke reactie ontvangen op uw ingezonden aanvraag.

Wat wordt bedoeld met activiteiten van landelijke betekenis?

De subsidieregeling is nadrukkelijk complementair ten opzichte van de inzet van gemeenten. Om er voor te zorgen dat geen overlap of ‘spanning’ ontstaat met het door gemeenten vormgegeven lokale armoede- en schuldenbeleid komen enkel projecten voor subsidie op grond van deze regeling in aanmerking indien zij effect sorteren op een niveau dat het lokale/regionale domein overstijgt of minstens de potentie hebben om dit te realiseren

Waar kan ik de toegekende aanvragen uit het eerste, tweede en derde tijdvak van de regeling vinden?

Op 24 november heeft de staatssecretaris van SZW een brief uitgestuurd naar de Tweede Kamer, met daarin (in de bijlage) informatie over de goedgekeurde projecten van het derde tijdvak van de subsidieregeling armoede en schulden. De brief en een overzicht van de projecten vindt u op de website van Effectieve Schuldhulp.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over de subsidieregeling?

Stuit u bij het opstellen van uw aanvraag op vragen, waarop ook de toelichting bij het aanvraagformulier geen antwoord geeft, dan kunt u uw vragen mailen aan sub.reg.armoedeschulden@minszw.nl of tijdens werkdagen tussen 10.00 en 14.00 uur bellen naar het algemeen nummer van DUS-I, 070-3405566.